Regulamin

REGULAMIN 2. Bieg Arasmusa

Kiełpino, 17 wrzesień 2017r.

 

I. ORGANIZATOR

Akademia Biegowa Kiełpino

Współorganizatorzy/Partnerzy

 • Klub Sportowy Amator Kiełpino
 • Sołectwo Kiełpino
 • Parafia pw. Św. Michała Archanioła w Kiełpinie
 • Stowarzyszenie „Kiełpie”
 • GMINA KARTUZY
 • Powiat Kartuski
 • SPONSORZY

II. CEL

 1. Uczczenie pamięci zasłużonego dla Kiełpina ks. Antoniego Arasmusa
 2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Pomorza i gminy Kartuzy
 3. Promocja Kiełpina, gminy Kartuzy i powiatu kartuskiego.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. 17 wrzesień 2017 roku. – Kiełpino, ul. Długa 78A, stadion sportowy.
 2. Biuro zawodów czynne od godziny 11.00.
 3. Start do biegu głównego nastąpi o godzinie 16:00.
 4. Szczegółowy program podany zostanie na stronie internetowej.

IV. TRASA BIEGU, LIMIT I POMIAR CZASU

 1. Dystans 5km. Start ul. Długa i meta – stadion. Nawierzchnia: asfalt 100%.
 2. Trasa posiada atest PZLA.
 3. Dokładna trasa biegu zostanie ogłoszona na stronie internetowej.
 4. Oznaczenie co 1km znakami pionowymi.
 5. Pomiar czasu elektroniczny za pomocą systemu chip.
 6. Zawodników obowiązuje limit czasu 45 minut. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru.
 7. Klasyfikacja 50 pierwszych zawodników na mecie odbywa się na postawie czasu brutto od momentu wystrzału startera, dla pozostałych zawodników odbywa się na podstawie czasów rzeczywistych netto – liczonych od przekroczenia linii startu.
 8. W wynikach końcowych, każdy uczestnik otrzymuje informację o czasie brutto i netto.
 9. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 20 września 2017r do godz. 18.00 drogą meilową. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 48 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 21 września 2017r.

V. ZASADY UCZESTNICTWA I WERYFIKACJA

 1. W biegu głównym na dystansie 5 km może wziąć udział osoba, która najpóźniej do 16 września 2017r. ukończy 12 lat (urodzona przed 16.09.2005r.).
 2. Limit uczestników biegu głównym na dystansie 5 km wynosi 700 osób i dotyczy osób z zaksięgowaną opłatą startową, w tym wliczając osoby zwolnione z opłaty startowej.
 3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie dobry stan zdrowia, brak przeciwwskazań lekarskich potwierdzone własnoręcznym podpisem na oświadczeniu o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w biurze zawodów na drukach Organizatorów.
 4. Każdy z zawodników startuje w biegu na własną odpowiedzialność.
 5. Każdy niepełnoletni uczestnik biegu, w momencie odbioru pakietu startowego, musi przedstawić „Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zawodach rekreacyjno-sportowych” podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna. Ww. dokument jest częścią Karty Startowej. Brak ww. dokumentu uniemożliwia poprawną weryfikację w Biurze Zawodów, a co za tym idzie także udział
  w biegu.
 6. Wszyscy uczestnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Weryfikacji można dokonać:
   • Osobiście – na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
   • Przez osobę upoważnioną – na podstawie podpisanego przez uczestnika oświadczenia oraz ksera dokumentu tożsamości uczestnika.

Adres Biura Zawodów: Kiełpino, ul. Długa 78A, stadion sportowy.
Biuro Zawodów – czynne tylko w dniu imprezy w godzinach od 11.00 – 15.30.

7. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane poziomo do przedniej części koszulki  lub innej odzieży. Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu, zasłanianie numeru (w całości lub części, podczas jakiejkolwiek części biegu) lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

8. Organizator zapewnia obsługę medyczną na starcie, trasie i mecie podczas trwania biegu.

9. Zawodników obowiązuje zakaz biegu z psami oraz wózkami dziecięcymi.

10. Osoby biegnące z numerem startowym innej osoby będę zdyskwalifikowane.

11. Uczestników biegu obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, IAAF oraz niniejszy regulamin.

VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

 1. Zgłoszenia online do będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej elektronicznezapisy.pl

TERMIN ZGŁOSZEŃ: 8.03.2017 r. – 31.08.2017 r.
LUB DO WYCZERPANIA LIMITU!

 1. Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:
  – prawidłowo  wypełniony formularz zgłoszeniowy
  – zaksięgowanie  wpłaty z tytułu opłaty startowej w ciągu 3 dni od rejestracji.
  – samo wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie gwarantuje miejsca w biegu.
 2. Po zamknięciu zgłoszeń online, zapisanie się do biegu będzie możliwe wyłącznie osobiście w biurze zawodów, pod warunkiem dostępności numerów startowych.
 1. W przypadku niewykorzystania limitu – zgłoszenia w dniu zawodów od godz. 11:00 do godz. 15:30. do granicy limitu.
 2. Uwaga! Po wyczerpaniu się limitu zapisy zostaną zamknięte.
 3. Termin zgłoszeń i wysokość opłat : ze względu na ograniczoną liczbę uczestników (limit 700 osób) i konieczność przygotowania specjalnych numerów i pakietów startowych przyjmuje się trzy terminy dla najszybciej zgłoszonych i opłaconych zawodników:PAKIET STANDARD z koszulką techniczną:
  • I termin – dla pierwszych 300 zawodników opłata startowa wynosi 30 zł
  • II termin – dla zawodników od 301 do 500 opłata startowa wynosi 40 zł
  • III termin – dla zawodników od 501 do 700 opłata startowa wynosi 50 zł

  W dniu biegu, w przypadku niewykorzystania limitu opłata startowa wynosi 60 zł.

  PAKIET START bez koszulki:

  • I termin – dla pierwszych 300 zawodników opłata startowa wynosi 20 zł
  • II termin – dla zawodników od 301 do 500 opłata startowa wynosi 30 zł
  • III termin – dla zawodników od 501 do 700 opłata startowa wynosi 40 zł

  W dniu biegu, w przypadku niewykorzystania limitu opłata startowa wynosi  50 zł.

  Uwaga: z każdej opłaty startowe 3 zł przeznaczone zostaną na cele charytatywne.

 1. Zwolnieni są z opłaty startowej mieszkańcy Kiełpina oraz zwycięzcy kategorii wiekowych w roku 2016 podczas Biegu Arasmusa oraz zawodnicy zaproszeni przez Organizatora.
 2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na inną osobę.
 3. Wpłaty realizowane będą przez system DotPay w momencie zgłoszenia do biegu – zawodnik ma 3 dni od momentu rejestracji. Po tym terminie link do płatności staje się nie aktywny, a zgłoszenie anulowane.
 4. W ramach opłaty za pakiet startowy uczestnik otrzymuje:

– numer startowy + agrafki
– pomiar elektroniczny biegu
– wodę, baton w pakiecie startowym, wodę i owoce po biegu
– koszulkę sportową, techniczną
– medal na mecie
– bufet po biegu
– kupon na losowanie nagród

VII. DEPOZYT, SZATNIE

 1. Szatnie i depozyt dla zawodników znajdować się będą na terenie stadionu, przy biurze zawodów. Prysznice, toalety zlokalizowane będą w budynku przy stadionie.
 2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.

VIII. KLASYFIKACJE I NAGRODY

 1. GENERALNA KOBIET i MĘŻCZYZN
 2. Obywatelek i Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej
 3. OTWARTE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W BIEGU ULICZNYM NA 5km – klasyfikacje wiekowe:
K12 12 – 15 lat,      rocznik 2005 – 2002 M12 12 – 15 lat,      rocznik 2005 – 2002
K16 16 – 19 lat;      rocznik 2001 – 1998 M16 16 – 19 lat;      rocznik 2001 – 1998
K20 20 – 29 lat;      rocznik 1997 – 1988 M20 20 – 29 lat;      rocznik 1997 – 1988
K30 30 – 39 lat;      rocznik 1987 – 1978 M30 30 – 39 lat;      rocznik 1987 – 1978
K40 40 – 49 lat;      rocznik 1977 – 1968 M40 40 – 49 lat;      rocznik 1977 – 1968
K50 50 – 59 lat;      rocznik 1967 – 1958 M50 50 – 59 lat;      rocznik 1967 – 1958
K60 60 +;                rocznik 1956 i starsze M60 60 – 69 lat;     rocznik 1957 – 1948
  M70 70 – 75 lat;     rocznik 1947 – 1943
  M75+ 75+;                 rocznik 1942

4. 2. Mistrzostwa Powiatu Kartuskiego w biegu ulicznym na dystansie 5km – K/M

5. Mistrzostwa Akademii Biegowej – K/M – Kiełpino, Kartuzy, Stężyca

6. Najszybszy debiut – K/M

7. Najstarszy i najmłodszy zawodnik/zawodniczka.

VIII. NAGRODY

 1. Zdobywcy miejsc I – V w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn biegu głównego otrzymują nagrody finansowe, miejsca I-III – puchar/statuetka.
 2. Obywatelek i Obywateli RP miejsca I-III – nagrody finansowe.
 3. Zdobywcy miejsc I-III w kategoriach wiekowych, Mistrzostwach Powiatu Kartuskiego, Mistrzostw Akademii Biegowej Kartuz K/M – nagrody rzeczowe/finansowe oraz statuetka/puchar.
 4. Najszybszy debiut – K/M – nagroda rzeczowa.
 5. Najstarszy i najmłodszy zawodnik/zawodniczka – nagroda rzeczowa.
 6. Wśród wszystkich startujących zostaną rozlosowane liczne nagrody rzeczowe.
 7. Dokładny regulamin nagród podany zostanie na stronie internetowej biegu do 31.08.2017 r.
 8. Warunkiem koniecznym otrzymania nagrody jest obecność podczas ceremonii dekoracji.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia i wykorzystania z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 2. Na teren biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie. Istnieje możliwość przeprowadzenia kontroli antydopingowej po biegu wśród wybranych zawodników klasyfikacji generalnej – miejsca 1-5. Zawodnicy kiedykolwiek zdyskwalifiowani za doping nie mają prawa startu w zawodach.
 3. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora
  i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim. Organizator na potrzeby promocji biegu może wykorzystać wizerunek zawodnika w materiałach promocyjnych.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg odbędą się bez względu na pogodę.
 5. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Kontakt:

Dyrektor biegu: Karol Nowakowski
bieg@biegarasmusa.pl

Regulamin 2. Biegu Arasmusa – kliknij by pobrać.