Regulamin

REGULAMIN
3. Bieg Arasmusa

Kiełpino, 16 wrzesień 2018r.

 


I. ORGANIZATOR
II. CEL
III. TERMIN I MIEJSCE
IV. TRASA BIEGU, LIMIT I POMIAR CZASU
V. ZASADY UCZESTNICTWA I WERYFIKACJA
VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA, PAKIET
VII. DEPOZYT, SZATNIE
VIII. KLASYFIKACJE
IX. NAGRODY
X. 1. MISTRZOSTWA POLSKI WETERYNARII
XI. DODATKOWE ATRAKCJE
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


I. ORGANIZATOR

Akademia Biegowa Kiełpino
Współorganizatorzy/Partnerzy

 • Gmina Kartuzy
 • Sołectwo Kiełpino
 • Parafia pw. Św. Michała Archanioła w Kiełpinie
 • Stowarzyszenie „Kiełpie”
 • Powiat Kartuski

II. CEL

 1. Uczczenie pamięci zasłużonego dla Kiełpina ks. Antoniego Arasmusa
 2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Pomorza i gminy Kartuzy
 3. Promocja Kiełpina, gminy Kartuzy i powiatu kartuskiego.

III. TERMIN I MIEJSCE

 1. 16 wrzesień 2018 roku. – Kiełpino, ul. Długa 78A, stadion sportowy.
 2. Biuro zawodów czynne od godziny 10.00 – 15:30.
 3. Start do biegu głównego nastąpi o godzinie 16:00.

IV. TRASA BIEGU, LIMIT I POMIAR CZASU

1.   Dystans 5km. Start ul. Długa i meta – stadion. Nawierzchnia: asfalt 100%.
2.   Trasa posiada atest PZLA.
3.   Dokładna trasa biegu zostanie ogłoszona na stronie internetowej.
4.   Oznaczenie co 1km znakami pionowymi.
5.   Pomiar czasu elektroniczny za pomocą systemu chip.
6.   Zawodników obowiązuje limit czasu 45 minut. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru.
7.   Klasyfikacja GENERALNA odbywa się na postawie czasu brutto od momentu wystrzału startera dla pierwszych 50 zawodników. Dla pozostałych zawodników odbywa się na podstawie czasów rzeczywistych netto – liczonych od przekroczenia linii startu.
8.  Start FALOWY – nastąpi kilku falach – strefach co 1 minutę.
9.  W wynikach końcowych, każdy uczestnik otrzymuje informację o czasie brutto i netto.

10. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 20 września 2018r. do godz. 18.00 drogą meilową. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 48 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 21 września 2018r.

V. ZASADY UCZESTNICTWA I WERYFIKACJA

 1. W biegu głównym na dystansie 5 km może wziąć udział osoba, która najpóźniej do 15 września 2018r. ukończy 12 lat (urodzona przed 15.09.2006r.).
 2. Limit uczestników biegu głównym na dystansie 5 km wynosi 800 osób i dotyczy osób z zaksięgowaną opłatą startową, w tym wliczając osoby zwolnione z opłaty startowej.
 3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie dobry stan zdrowia, brak przeciwwskazań lekarskich potwierdzone i wyrażone wypełnieniem zgłoszenia i/lub własnoręcznym podpisem na oświadczeniu o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w biurze zawodów na drukach Organizatorów.
 4. Każdy z zawodników startuje w biegu na własną odpowiedzialność.
 5. Każdy niepełnoletni uczestnik biegu, w momencie odbioru pakietu startowego, musi przedstawić „Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zawodach rekreacyjno-sportowych” podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna. Ww. dokument jest częścią Karty Startowej. Brak ww. dokumentu uniemożliwia poprawną weryfikację w Biurze Zawodów, a co za tym idzie także udział
  w biegu.
 6. Wszyscy uczestnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Weryfikacji można dokonać:
  • Osobiście – na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
  • Przez osobę upoważnioną – na podstawie podpisanego przez uczestnika oświadczenia oraz ksera dokumentu tożsamości uczestnika.

Adres Biura Zawodów: Kiełpino, ul. Długa 78A, stadion sportowy.
Biuro Zawodów – czynne tylko w dniu imprezy w godzinach od 10.00 – 15.30.

 7. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane poziomo do przedniej części koszulki  lub innej odzieży. Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu, zasłanianie numeru (w całości lub części, podczas jakiejkolwiek części biegu) lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
8. Każdy zawodnik zobowiązany jest ustawić się w swojej strefie czasowej zgodnie z przypisanym numerem startowym
9. Organizator zapewnia obsługę medyczną na starcie, trasie i mecie podczas trwania biegu.
10. Zawodników obowiązuje zakaz biegu z psami oraz wózkami dziecięcymi.
11. Osoby biegnące z numerem startowym innej osoby będę zdyskwalifikowane.
12. Uczestników biegu obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, IAAF oraz niniejszy regulamin

VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

 1. Zgłoszenia online do będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej elektronicznezapisy.pl

TERMIN ZGŁOSZEŃ: 3.04.2018r. – 31.08.2018r.

2. Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:
– prawidłowo  wypełniony formularz zgłoszeniowy
– zaksięgowanie  wpłaty z tytułu opłaty startowej w ciągu 3 dni od rejestracji.
– samo wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie gwarantuje miejsca w biegu.

3. Po zamknięciu zgłoszeń online, zapisanie się do biegu będzie możliwe wyłącznie osobiście w biurze zawodów, pod warunkiem dostępności numerów startowych.

4. W przypadku niewykorzystania limitu – zgłoszenia w dniu zawodów .

5. Uwaga! Po wyczerpaniu się limitu zapisy zostaną zamknięte.

6. Termin zgłoszeń i opłata startowa:

PAKIET STANDARD

 • dla pierwszych 300 osób (1-300) opłata startowa wynosi 39 zł
 • dla kolejnych 500 osób (od 301 do 800) opłata startowa wynosi 49 zł
 • Bezpłatniepierwszych 40 mieszkańców Kiełpina.
 • W dniu biegu, w przypadku niewykorzystania limitu opłata startowa wynosi 60 zł.
 • Opłaty dotyczą zawodników , którzy wypełnili formularz zgłoszeniowy i mają zaksięgowaną opłatą startową.

PAKIET ROZSZERZONY

 • Dodatkowa opcja zakupu  – specjalna, wysokiej jakości, funkcyjna, oddychająca koszulka marki ADRUNALINE – PARTNERA TECHNICZNEGO IMPREZY 79 zł  35 zł
 • Rękawki z pełnym zadrukiem, z wysokiej jakości elastycznego materiału – design odrębny dla kobiet i mężczyzn 20 zł  15 zł

Uwaga: z każdej opłaty startowe 3 zł przeznaczone zostaną na cele charytatywne

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

 1. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na inną osobę.
 2. Wpłaty realizowane będą przez system DotPay w momencie zgłoszenia do biegu – zawodnik ma 3 dni od momentu rejestracji. Po tym terminie link do płatności staje się nie aktywny, a zgłoszenie anulowane.
 3. W ramach opłaty za pakiet startowy uczestnik otrzymuje:

– imienny numer startowy + agrafki
– pomiar elektroniczny biegu chip + wynik sms
– wodę lub napój lub izotonik oraz baton w pakiecie startowym, wodę i owoce po biegu
– bufet po biegu
– medal na mecie
– kupon na losowanie nagród
– opieka medyczna

VII. DEPOZYT, SZATNIE

 1. Szatnie i depozyt dla zawodników znajdować się będą na terenie stadionu, przy biurze zawodów. Prysznice, toalety zlokalizowane będą w budynku przy stadionie.
 2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.

VIII. KLASYFIKACJE 

 1. GENERALNA KOBIET i MĘŻCZYZN
 2. Obywatelek i Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej
 3. Mistrzostwa Polski weterynarii na dystansie 5km
 4. OTWARTE MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W BIEGU ULICZNYM NA 5km – klasyfikacje wiekowe:
K12 12 – 15 lat,      rocznik 2006 – 2003 M12 12 – 15 lat,      rocznik 2005 – 2002
K16 16 – 19 lat;      rocznik 2002 – 1999 M16 16 – 19 lat;      rocznik 2002 – 1999
K20 20 – 29 lat;      rocznik 1998 – 1989 M20 20 – 29 lat;      rocznik 1998 – 1989
K30 30 – 39 lat;      rocznik 1988 – 1979 M30 30 – 39 lat;      rocznik 1988 – 1979
K40 40 – 49 lat;      rocznik 1978 – 1969 M40 40 – 49 lat;      rocznik 1978 – 1969
K50 50 – 59 lat;      rocznik 1968 – 1959 M50 50 – 59 lat;      rocznik 1968 – 1959
K60 60 +;               rocznik 1958 i starsze M60 60 – 69 lat;     rocznik 1958 – 1949
    M70 70 +                rocznik 1948 i starsi
 1. 3. Mistrzostwa Powiatu Kartuskiego w biegu ulicznym na dystansie 5km – K/M.
 2. Mistrzostwa Akademii Biegowej – K/M
 3. Najstarszy i najmłodszy zawodnik/zawodniczka.

IX. NAGRODY

 1. GENERALNA kobiet i mężczyzn I-V – nagrody finansowe.
 2. Najszybsze Polki i Polacy I-III – nagrody finansowe.
 3. Rekord trasy K/M – premia finansowa.
 4. I-III w kategoriach wiekowych, Mistrzostwa Powiatu Kartuskiego, Mistrzostwa Akademii Biegowej K/M – nagrody rzeczowe oraz statuetka/puchar.
 5. Najstarszy i najmłodszy zawodnik/zawodniczka – nagroda rzeczowa.
 6. Wśród wszystkich startujących zostaną rozlosowane liczne nagrody rzeczowe.
 7. Dokładny regulamin nagród podany zostanie na stronie internetowej biegu do 31.07.2018r.
 8. Warunkiem koniecznym otrzymania nagrody jest obecność podczas ceremonii dekoracji.

X. 1. MISTRZOSTWA POLSKI WETERYNARII

 1. W ramach 3. Biegu Arasmusa odbędą się 1. Mistrzostwa Polski Weterynarii na dystansie 5km.
 2. Głównymi Partnerami Organizacyjnymi tej klasyfikacji są Kaszubsko – Pomorska Izba Lekarsko – Weterynaryjna oraz Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku.
 3. Zawodnicy dokonują stosownego zgłoszenia zaznaczając opcję w formularzu zgłoszeniowym.
 4. Pozostałe kwestie w tym nagrody objęte są oddzielnym regulaminem.

XI. DODATKOWE ATRAKCJE

 • biegi towarzyszące dla dzieci
 • bieg rodzinny Run and Fun na dystansie 1km
 • bieg dla par
 • ścianka zdjęciowa
 • strefa aktywności i zabaw dla dzieci

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia i wykorzystania z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 2. Na teren biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie. Istnieje możliwość przeprowadzenia kontroli antydopingowej po biegu wśród wybranych zawodników klasyfikacji generalnej – miejsca 1-5. Zawodnicy kiedykolwiek zdyskwalifikowani za doping lub naruszający przepisy antydopingowe nie mają prawa startu w zawodach.
 3. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora
  i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg odbędą się bez względu na pogodę.
 5. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Kontakt:

Dyrektor biegu: Karol Nowakowski
bieg@biegarasmusa.pl
www.biegarasmusa.pl

 

Regulamin – wersja PDF – kliknij