Marsz nordic walking

Regulamin

2. MARSZ ARASMUSA

marsz nordic walking

Kiełpino, 17.09.2017 r.

 

I. ORGANIZATOR

Klub Sportowy Amator Kiełpino i Akademia Biegowa Kiełpino

Stowarzyszenie „Kiełpie”

Współorganizatorzy/Partnerzy

 • Klub Sportowy Amator Kiełpino
 • Sołectwo Kiełpino
 • Parafia pw. Św. Michała Archanioła w Kiełpinie
 • Gmina Kartuzy
 • Powiat Kartuski
 • SPONSORZY

II. CEL

 1. Uczczenie pamięci zasłużonego dla Kiełpina ks. Antoniego Arasmusa
 2. Promocja nordic walking i zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Kaszub.
 3. Promocja Kiełpina, gminy Kartuzy i powiatu kartuskiego.

 

III. TERMIN, MIEJSCE, DYSTANS, TRASA, POMIAR

 1. Kiełpino k. Kartuz,  17.09.2017 r.
 2. Dystans 5km. Start Kiełpino, ul. Długa78A i meta – stadion przy ul. Długiej 78A w Kiełpinie.
 3. Trasa posiada atest PZLA.
 4. Start o godz. 16:05 – za biegaczami. Zawodnicy ustawiają się w specjalnie oddzielonej strefie za biegaczami o godz. 15:50
 5. Dokładna trasa marszu dostępna jest na stronie internetowej.
 6. Oznaczenie co 1km znakami pionowymi.
 7. Pomiar czasu elektroniczny systemem chip – zamocowane przy sznurówkach.
 8. Klasyfikacja odbywa się na podstawie czasów rzeczywistych netto – liczonych od przekroczenia linii startu.
 9. Zawodników obowiązuje limit czasu 50 minut. Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą marszu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru startowego.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do marszu będzie własnoręczne podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w marszu, które będzie dostępne w biurze zawodów na drukach Organizatorów. Każdy z uczestników startuje na własną odpowiedzialność.
 2. W marszu na dystansie 5 km mogą wziąć udział także osoby niepełnoletnie, jednak w momencie odbioru pakietu startowego, musi przedstawić „Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w zawodach rekreacyjno-sportowych” podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna.
 3. Wszyscy uczestnicy startujący w marszu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów.

Weryfikacji można dokonać:

– Osobiście – na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

– Przez osobę upoważnioną – na podstawie podpisanego przez uczestnika oświadczenia oraz ksera dokumentu tożsamości uczestnika.

Adres Biura Zawodów: Kiełpino, ul. Długa 78A, stadion sportowy.
Biuro Zawodów – czynne tylko w dniu imprezy w godzinach od 11.00 – 15.30.

 

 1. Podczas marszu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane poziomo do przedniej części koszulki lub innej odzieży.
 2. Organizator zapewnia obsługę medyczną na starcie, trasie i mecie podczas trwania marszu.

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

 1. Zgłoszenia online do będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej elektronicznezapisy.pl

TERMIN ZGŁOSZEŃ: 8.03.2017 r. – 31.08.2017 r.
LUB DO WYCZERPANIA LIMITU!

2. Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:
– prawidłowo  wypełniony formularz zgłoszeniowy
– zaksięgowanie  wpłaty z tytułu opłaty startowej w ciągu 3 dni od rejestracji.
– samo wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie gwarantuje miejsca w marszu.

3. Po zamknięciu zgłoszeń online, zapisanie się do marszu będzie możliwe wyłącznie osobiście w biurze zawodów, pod warunkiem dostępności numerów startowych.

4. W przypadku niewykorzystania limitu – zgłoszenia w dniu zawodów od godz. 11:00 do godz. 15:30. do granicy limitu.

5. Uwaga! Po wyczerpaniu się limitu zapisy zostaną zamknięte.

6. Termin zgłoszeń i wysokość opłat : ze względu na ograniczoną liczbę uczestników (limit 200 osób) i konieczność przygotowania numerów i pakietów startowych przyjmuje się dwa terminy dla najszybciej zgłoszonych i opłaconych zawodników:

 • I termin – dla pierwszych 100 zawodników opłata startowa wynosi 25 zł z koszulką techniczną i 15 zł bez koszulki
 • II termin – dla zawodników od 101 do 200 opłata startowa wynosi 35 zł z koszulką i 25 zł bez koszulki


W dniu marszu, w przypadku niewykorzystania limitu opłata startowa wynosi 50 zł/60 zł.

 1. Zwolnieni są z opłaty startowej mieszkańcy Kiełpina.
 2. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na inną osobę.
 3. Wpłaty realizowane będą przez system DotPay w momencie zgłoszenia do marszu – zawodnik ma 3 dni od momentu rejestracji. Po tym terminie link do płatności staje się nie aktywny, a zgłoszenie anulowane.
 4. W ramach opłaty za pakiet startowy uczestnik MARSZU ARASMUSA otrzymuje:

– numer startowy + agrafki
– pomiar elektroniczny marszu
– wodę, baton w pakiecie startowym, wodę i owoce po marszu
– koszulkę sportową, techniczną (przy opcji dodatkowej)
– medal na mecie
– bufet po marszu

VI. KLASYFIKACJE I NAGRODY
1. Zdobywcy miejsc I – VI w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn otrzymują nagrody rzeczowe, miejsca I-III – puchar/statuetka.

2. Najstarszy i najmłodszy zawodnik/zawodniczka – nagroda rzeczowa.

3. Najlepszy i najlepsza zawodniczka z Kiełpina – nagroda rzeczowa.

4.Warunkiem koniecznym otrzymania nagrody jest obecność podczas ceremonii dekoracji.
VII. DEPOZYT, SZATNIE

 1. Szatnie i depozyt dla zawodników znajdować się będą na terenie stadionu, przy biurze zawodów. Prysznice, toalety zlokalizowane będą w budynku przy stadionie.
 2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia i wykorzystania z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 2. Na teren imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas marszu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w marszu lub wykluczenia go w jego trakcie. Zawodnicy kiedykolwiek zdyskwalifikowani za doping nie mają prawa startu w zawodach.
 3. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora
  i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r., dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim. Organizator na potrzeby promocji marszu może wykorzystać wizerunek zawodnika w materiałach promocyjnych.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Marsz odbędą się bez względu na pogodę.
 5. Organizator nie zapewnia kijów do marszu nordic walking.
 6. Niezgodny z przepisami marsz, a zwłaszcza podbieganie jest niedozwolone i grozi dyskwalifikacją.
 7. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Serdecznie zapraszamy!

Kontakt:
bieg@biegarasmusa.pl

Regulamin 2. Marszu Arasmusa – kliknij by pobrać.